Trang Chủ

Số Ký Hiệu
Ngày Ban Hành
Trích Yếu
288/QĐ-UBND
05/6/2023
Về việc điều chỉnh mức hỗ trợ tiền điện hàng tháng cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum
274/QĐ-UBND
05/6/2023
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung của Ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
273/QĐ-UBND
05/6/2023
Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện
272/QĐ-UBND
01/6/2023
Về việc phê duyệt sửa đổi Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh
234/QĐ-UBND
18/5/2023
Về việc cho Công ty TNHH nông trại Duyên Thịnh Phát thuê đất thực hiện dự án Trang trại chăn nuôi Duyên Thịnh Phát tại xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum
19/2023/QĐ-UBND
24/4/2023
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành
199/QĐ-UBND
21/4/2023
Về việc bãi bỏ một phần Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
191/QĐ-UBND
14/4/2023
Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
170/QĐ-UBND
07/4/2023
Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực: Đăng ký biện pháp bảo đảm; Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
169/QĐ-UBND
07/4/2023
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum