HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ

Hội đồng nhân dân xã

Tăng Văn Thắng

Chủ tịch hội đồng nhân dân xã Ia Đal
Sđt: 0979227599

Mail công vụ: tvthang.iahdrai@kontum.gov.vn

Lục Văn Tùng

Trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân xã Ia Đal
Sđt: 0963955346

Mail công vụ: lvtung.iahdrai@kontum.gov.vn