HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ

Hội đồng nhân dân xã

Phùng ngọc chiến

Chủ tịch hội đồng nhân dân xã Ia Đal
Sđt: 0981310419

Mail công vụ: pnchien.iahdrai@kontum.gov.vn

phùng văn mạnh

Phó Chủ tịch hội đồng nhân dân xã Ia Đal
Sđt:0971710777

Mail công vụ: pvmanh.iahdrai@kontum.gov.vn

Lục Văn Tùng

Trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân xã Ia Đal
Sđt: 0963955346

Mail công vụ: lvtung.iahdrai@kontum.gov.vn

NGUYỄN KHẮC HIỀN

Trưởng Ban Kinh tế Hội đồng nhân dân xã Ia Đal
Sđt: 0366096526