ĐẢNG ỦY

Đảng ủy xã Ia Đal

Phùng Ngọc Chiên

Bí thư Đảng ủy,
Sđt: 0981310419

Mail Công vụ: pnchien.iahdrai@kontum.gov.vn

Tăng văn thắng

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
Sđt: 0979227599

Mail công vụ: tvthang.iahdrai@kontum.gov.vn

Trịnh Quốc Hoàn

Phó Bí thư Đảng ủy
Sđt: 0983103755

Mail công vụ: tqhoan.iahdrai@kontum.gov.vn