Thông báo: Lịch trực tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở UBND xã Ia Đal tháng 09/2021

Tải tập tin