ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Ủy ban nhân dân xã

Trịnh Quốc Hoàn

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Đal

Sđt: 0983103755

Mail công vụ: tqhoan.iahdrai@kontum.gov.vn

Nguyễn Thị Thuận

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Đal

Sđt: 0969485227

Mail công vụ: ntthuan.iahdrai@kontum.gov.vn

Hồ Minh vương

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Đal

Sđt: 0985026162

Mail công vụ: hmvuong.iahdrai@kontum.gov.vn