ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Ủy ban nhân dân xã

Trịnh Quốc Hoàn

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Đal

Sđt: 0983103755

Nguyễn Thị Thuận

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Đal

Sđt: 0969485227

Hồ Minh vương

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Đal

Sđt: 0985026162