Chủ đề Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023

Chủ đề: “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”.

Ngày 21/6/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 1080/QĐBTTT quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023, đã xác định chủ đề Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm nay.

Nguồn tin: OA Chuyển đổi số quốc gia