Kết luận: Hội nghị lần thứ mười chín, Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa III về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tháng 8-2021; phương hướng, nhiệm vụ tháng 9-2021

Tải tập tin