THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY XÃ IA ĐAL PHÁT ĐỘNG “Đợt thi đua cao điểm 12 tháng”

Năm 2024 là năm then chốt đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, quyết định việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội 05 năm, giai đoạn 2021 – 2025 và chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/2024); 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2024) và hướng đến chào mừng kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập huyện Ia H’Drai (11/3/2025).

Thường trực Đảng ủy xã phát động “Đợt thi đua cao điểm 12 tháng”, với một số nội dung trọng tâm sau:

  1. Thi đua đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực; xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trung thành tuyệt đối và nỗ lực hết mình đi theo con đường cách mạng mà Đảng ta và Bác Hồ kính yêu đã chọn. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự trở thành công việc tự giác hằng ngày, thường xuyên và liên tục.
  2. Đảng ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể xã, các thôn, các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp Nhân dân chung sức, đồng lòng, huy động mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu, các nhóm nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ III đã đề ra, trong đó xác định, phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là then chốt. Phấn đấu trong năm 2024, cơ bản hoàn thành đạt và đạt vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ xã Ia Đal, khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025.
  3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là các phong trào Chung sức xây dựng nông thôn mới”; Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn xã.
  4. Triển khai có hiệu quả mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn giai đoạn 2021-2025; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã, tiếp tục giữ vững và nâng cao các tiêu chí các thôn, xã Ia Đal đạt chuẩn Nông thôn mới. Thu hút dân cư vào địa bàn gắn với giữ vững trật tự xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phát huy truyền thống thi đua yêu nước, kế thừa những thành tích quý báu chúng ta đã đạt được trong những năm vừa qua. Thường trực Đảng ủy xã kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, người lao động và Nhân dân các dân tộc trong toàn xã cùng đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, Đại hội Đảng bộ xã lần thứ III, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập huyện Ia H’Drai (11/3/2025).

Trân trọng cảm ơn!

Nguồn: Đảng ủy xã