Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022

Sáng ngày 17/01, Ban Thường vụ Huyện uỷ Ia H’Drai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng bộ huyện năm 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Trương Thị Linh, TUV, Bí thư Huyện uỷ chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí A Khiên, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND huyện, bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

         Quang cảnh hội nghị.

Trong năm 2022, Đảng bộ huyện đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trên địa bàn huyện và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên các mặt công tác như: công tác tuyên giáo, tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận; công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Công tác tuyên giáo, tư tưởng đã chú trọng tuyên truyền, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy; tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; quán triệt và triển khai, thực hiện việc nêu gương trong cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên là lãnh đạo; thực hiện tốt việc định hướng tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội, công tác tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể thao với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Về công tác tổ chức, cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ hiện có phù hợp với trình độ, năng lực và vị trí công tác. Triển khai kịp thời, đúng quy định công tác điều động, luân chuyển, phân công, bố trí, sử dụng cán bộ. Việc tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 được quan tâm, chỉ đạo sát sao. Đối với công tác quy hoạch cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện, đảm bảo đúng phương châm, nguyên tắc, đảm bảo tính kế thừa giữa các thế hệ cán bộ, có cơ cấu 03 độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Công tác kiểm tra giám sát được Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành đúng tiến độ, chỉ đạo xử lý kịp thời các vụ việc nổi cộm, các thông tin phản ánh được dư luận quan tâm; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; Công tác dân vận của hệ thống chính trị; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội huyện đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xoá bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn…

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các Nghị quyết của Trung ương; tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp về phòng ngừa tham nhũng, nhất là các quy định về công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử, quy trình nghiệp vụ; thực hiện các quy định về công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Việc thực hiện Quy chế làm việc, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng luôn được chú trọng triển khai. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm của cá nhân, nhất là người đứng đầu; bám sát Quy chế làm việc của Huyện ủy và chương trình công tác, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện quy chế làm việc; kịp thời đề ra các giải pháp nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội huyện.

Tại hội nghị, các đồng chí đã tập trung thảo luận nhiều nội dung liên quan đến công tác tuyên giáo, tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; công tác dân vận…

Đồng chí Trương Thị Linh, TUV, Bí thư Huyện uỷ phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận, Đồng chí Trương Thị Linh, TUV, Bí thư Huyện uỷ đề nghị công tác tuyên giáo, tư tưởng cần tiếp tục triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng chất lượng, phù hợp để nâng cao nhận thức, trách nhiệm vai trò đối với đảng viên, cán bộ và Nhân dân; tiếp tục đào tạo, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, lực lượng tuyên truyền viên, báo cáo viên; cần tăng cường, nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chuyên đề riêng của tỉnh. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các trang mạng xã hội về các nội dung tích cực nhằm lan truyền việc tốt, việc nên làm trong cộng đồng xã hội. Đối với công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Đảng viên cần xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa; thường xuyên nâng cao chất lượng công tác của các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; tập trung xây dựng các tổ chức đảng vững mạnh về chính trị; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên chỉnh đốn đảng, quyết tâm khắc phục khuyết điểm, yếu kém. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng viên cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xét xử, thi hành án, nhất là các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm và các hành vi tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí trên tất cả các mặt. Bên cạnh đó, làm tốt công tác dân vận, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng…