Đoàn xã Ia Đal xây dựng mới mô hình kinh tế Tổ hợp tác trong đoàn viên, thanh niên

Xác định vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế gắn với xây dựng Nông thôn mới và hưởng ứng Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”.  Đoàn Thanh niên xã Ia Đal đã phát huy vai trò đồng hành, đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế, trọng tâm là khuyến khích, xây dựng mới các mô hình kinh tế trong đoàn viên, thanh niên. Theo đó, tháng 10 năm 2021, Đoàn xã Ia Đal xây dựng được 01 mô hình Tổ hợp tác chăn nuôi hươu sao lấy nhung, gồm 05 thành viên là ĐVTN tham gia với tổng số vốn huy động là 140 triệu đồng.

Để xây dựng các mô hình thực chất, không chạy theo số lượng, hình thức, đội ngũ cán bộ đoàn từ xã đến chi đoàn thôn thường xuyên sát sao nắm tâm tư, nguyện vọng của ĐVTN nông thôn; tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho ĐVTN nông thôn về vai trò của ĐVTN trong phát triển kinh tế gắn với xây dựng Nông thôn mới. Đội ngũ cán bộ Đoàn cũng làm tốt công tác định hướng cho ĐVTN xây dựng các mô hình kinh tế từ tiềm năng, thế mạnh của địa phương, với các cây trồng, vật nuôi chủ lực. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với đoàn thể, chính trị – xã hội xã để giúp đỡ ĐVTN cũng là hội viên của các tổ chức nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về vốn, về khoa học, kỹ thuật.

Đoàn viên, thanh niên giúp nhau xây dựng chuồng trại chăn nuôi hươu sao

Tin: Văn Xuân